فرم ثبت نام مدرسین انجمن ورزش های طبیعی کشور

فرم اعلام آمادگی و درخواست جهت همکاری در امور آموزش انجمن ورزشهای طبیعی به عنوان  مربی یا مدرس 

ثبت نام و متعاقبا آموزش و مدرک مدرسی یا مربی گری شما توسط انجمن و در سطح کشور صادر میگردد 

 

[iframe src=”http://www.naturalsportsiran.ir/register/” width=”100%” height=”3000″] shortcode

 

ثبت نام مربیگری و مدرسی انجمن ورزشهای طبیعی

ثبت نام مربیگری و مدرسی
انجمن ورزشهای طبیعی