چارت سازمانی کمیته ورزشهای طبیعی استان اصفهان

کمیته ورزشهای طبیعی استان اصفهان یک تشکل قانونمند ورزشی با اختیارات و شرایطی که در اساسنامه درج شده به شرح زیر است 

انجمن ورزشهای طبیعی کشور زیر نظر فدراسیون ورزشهای همگانی تشکیل شده و به بخش های اجرایی مستقر در استانهاب مختلف کشور کمیته اطلاق میشود .

و به بازوان فدراسیون در استانها هیات های ورزشی  گفته میشود  که کمیته ورزشهای طبیعی تحت نظارت هیات ورزشهای همگانی استان اصفهان میباشد.

در تمام امور فنی و پروش مربی و مدرس و طراحی دوره های مختلف کلیه نظارت ها به عهده انجمن و در استانها به عهده کمیته ها میباشد 

در امور پیروی از قوانین و اساسنامه های ورزشی و امور مالی کلیه امور انجمن و کمیته ها تحت تاثیر قوانین فدراسیون و هیات های ورزشی میباشد 

ریاست فدراسیون ورزشهای همگانی : امیر دکتر علی مجد آرا

ریاست هیات ورزشهای همگانی استان اصفهان: امیر محسن آذرافروز 

رئیس انجمن ورزشهای طبیعی : دکتر حجت کاظمینی

رئیس کمیته ورزشهای طبیعی استان اصفهان : سعید افشاری

رئیس کمیته : سعید افشاری

نایب رئیس : احمد اصغر زاده

نایب رئیس بانوان : مهری انشایی

دبیر : محمد جواد صدیقی مورنانی

کارگروه آموزش : علی اصغر محمودی

کمیته فناوری اطلاعات : امیر حسین سلطان الکتاب

روابط عمومی : عاطفه داوودی